Vorlesen

Downloads - Vertiefungskurs Steuerrecht

Zitierregeln + Folien Vorbesprechung + Formatvorlage Case Study - Präsentation

Zitierregeln
Zitierregeln
Vorbesprechung WS 2020/21
Vorlage der Präsentationsfolien

Vertiefungskurs Kofler/Damberger

Handout_Kofler_Damberger
Handout_Kofler_Damberger

Vertiefungskurs Rust/Ullmann

Handout_Rust_Ullmann
Handout_Rust_Ullmann

Vertiefungskurs Spies/Miladinovic

Handout_Spies_Miladinovic
Handout_Spies_Miladinovic