Vorlesen

Studienassistent/innen WS 2017/18

Bachelor
KursKontakt / Sprech­stunde
Inter­na­tional Finan­cial Manage­ment II STÖG­MÜLLER Katrin
E-mail

Diens­tags, 16:00-17:00 D4.4.013
Anmel­dung per E-Mail erfor­der­lich!
SBWL Finance
Kurs I
LANG­WIESER Alex­andra
E-mail

Frei­tags, 9:00-10:00
D4.4.013
SBWL Finance
Kurs II, Kurs III, Kurs IV
LEHNER Heike
E-mail

Mitt­wochs, 11:00-12:00 D4.4.013
Anmel­dung per E-Mail erfor­der­lich!
Port­folio Manage­ment Program AMON Julian
E-Mail
Master
KursKontakt / Sprech­stunde
Orien­tie­rungs­kurs Finanz­wirt­schafttba
Grund­lagen der Finanz­wirt­schafttba
Asset Manage­menttba
Master Quan­ti­tativ FinanceSOLE­KOVA Monika
E-mail
Finan­cial Markets and Instru­ments
KREBS  Bene­dikt
E-mail
Micro­eco­no­micsKOVAL Borys
E-mail
Studen­ti­sche Mitar­beiter/in
KursKontakt / Sprech­stunde
GOTT­HARDT Alex­ander E-Mail
KOTLARZ Piotr E-Mail
E-Le­arning Assisten/in
Kurs
Kontakt / Sprech­stunde
Master FiRe
HIRZ Andreas 
E-mail
Finan­zie­rungNEUßL Patrick
E-mail
E-De­ve­l­oper/in
Kurs
Kontakt / Sprech­stunde
Master FiRe
BAYER Xandro
E-mail