Vorlesen

Studienassistent/innen SS 2017

Bachelor
KursSprech­stunde / Kontakt
Inter­na­tional Finan­cial Manage­ment I

Dominik LANZER­STORFER
E-mail
Inter­na­tional Finan­cial Manage­ment II

Katrin STÖG­MÜLLER
Donners­tags, 14:30 
Zusätz­li­cher Termin:
Dienstag, 23.5. 14:30- 15:30,
D4/4. Stock

Anmel­dung per E-mail erfor­der­lich!
SBWL Finance
Kurs I

Matthias HAUSER
Montags, 15:00
Zusätz­liche Termine:
Mitt­woch 3.5., 15:00 und Mitt­woch, 10.5., 15:00

Anmel­dung per E-Mail erfor­der­lich!
SBWL Finance
Kurs II, Kurs III, Kurs IV

Laurenz MÖRL VON PFALZEN ZU MÜHLEN UND SICHEL­BURG

Montags, 14:00

Anmel­dung per E-mail erfor­der­lich!
Master
KursSprech­stunde / Kontakt
Corpo­rate Finance

Caro­lina SCHMIDT
E-mail
Deri­va­tive Finanz­in­stru­mente

Caro­lina SCHMIDT
Donners­tags, 13:00-14:00

E-mail
Risk Manage­ment

Lukas SCHMIDT
E-mail
Wert­ori­en­tierte Unter­neh­mens­rech­nung

Martin SCHINDLER
E-mail
Grund­lagen IFRS

Caro­lina SCHMIDT
E-mail
Statis­tics II

Lukas SABLICA
E-mail
Opti­miza­tion

Mariya STAR­KOVA
E-mail
Mathe­ma­tics II

Darjus HOSS­ZEJNI
E-mail
Conti­nuous Time Finance I

Kevin KURT
E-mail
Micro­eco­no­mics

Paul HÜBNER
E-mail
E-Le­arning Assisten/in
Kurs
Sprech­stunde / Kontakt
Master FiRe -
Orien­tie­rungs­kurs & Grund­lagen Finanz­wirt­schaft

Andreas HIRZ
nach Verein­ba­rung per E-mail
Finan­zie­rung

Patrick NEUßL
nach Verein­ba­rung per E-mail
E-De­ve­l­oper/in
Kurs
Sprech­stunde / Kontakt
Master FiRe -
Orien­tie­rungs­kurs & Grund­lagen Finanz­wirt­schaft

Xandro BAYER
nach Verein­ba­rung per E-mail
Finan­zie­rung

Roland WEIßL
nach Verein­ba­rung per E-mail