Vorlesen

Studienassistent/innen WS 2018/19

Bachelor
NameKontakt / Sprech­stunde
SCHMID Daniel
Inter­na­tional Finan­cial Manage­ment II
E-Mail
Sprech­stunde:
Mitt­wochs 11:00-12:00
ALLBOJE SAMAMI Parham
SBWL Finance - Kurs I
E-Mail
Sprech­stunde:
Mitt­wochs 13:00-14:00
LAURE Martin
SBWL Finance - Kurs II-IV
E-Mail
Sprech­stunde:
Diens­tags 16:00-17:00
SALM­HOFER Anna-­Maria
Finan­zie­rung
E-Mail
Sprech­stunde:
siehe learn@WU
Master
NameKontakt
HIESL Florian
Finanz­wirt­schaft
E-Mail
LUKAčKA Miloš
Finan­cial Markets and Instru­ments
E-Mail
BURZLER Robert
Micro­eco­no­mics
E-Mail
Studen­ti­sche Mitar­beiter/in
NameKontakt
AMON Julian
Port­folio Manage­ment Program
E-Mail
E-Le­arning Assisten/in
Name
Kontakt
KOWARSCH Lukas
E-Mail
E-De­ve­l­oper/in
Name
Kontakt
BAYER Xandro
Finan­zie­rung
E-Mail